ALGEMENE VOORWAARDEN – LUXE SLOEPEN HAARLEM
Sloepen met schipper

Artikel 1 – Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
 • Luxe Sloepen Haarlem​: Luxe Sloepen Haarlem, de gebruiker van deze algemene voorwaarden. (Luxe Sloepen Haarlem B.V. KvK-nummer: 88865630) Luxe Sloepen Haarlem kan tevens aangemerkt worden als aanbieder van rondvaarten.
 • Opdrachtgever​: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Luxe Sloepen Haarlem een overeenkomst aangaat of aan wie Luxe Sloepen Haarlem een offerte heeft uitgebracht waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn​.

 

Artikel 2 – Offertes, opties en overeenkomsten

 1. Offertes en aanvragen zijn vrijblijvend en geldig voor een termijn van 14 dagen. Offertes worden uitgebracht onder het voorbehoud van beschikbaarheid.
 2. Luxe Sloepen Haarlem kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen gehouden worden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Luxe Sloepen Haarlem niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 4. Bij specifieke acties kunnen er aanvullende voorwaarden gelden.
 5. Op verzoek van de Opdrachtgever kan Luxe Sloepen Haarlem een optie/aanvraag verlenen met een vastgestelde afloopdatum. Luxe Sloepen Haarlem is echter nimmer verplicht een optie/aanvraag te verlenen. Een optie/aanvraag die niet voor de afloopdatum door de Opdrachtgever wordt omgezet in een definitieve boeking komt te vervallen zonder dat daaromtrent een mededeling van één der partijen nodig is. Een optie/aanvraag wordt omgezet in een definitieve boeking na bevestiging van zowel de Opdrachtgever als Luxe Sloepen Haarlem.
 6. De overeenkomst tussen Luxe Sloepen Haarlem en de Opdrachtgever komt tot stand op het moment dat een aangevraagde reservering door Luxe Sloepen Haarlem schriftelijk wordt bevestigd, doordat de door de Opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of overeenkomst (schriftelijke bevestiging) door Luxe Sloepen Haarlem is ontvangen en geaccepteerd.
 7. Luxe Sloepen Haarlem behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren, betaling vooraf te verlangen of andere betalingscondities te stellen.
 8. Een bevestigde opdracht kan gewijzigd worden door middel van een schriftelijke omschrijving van de wijzigingen. Wijzigingen zijn voor Luxe Sloepen Haarlem pas bindend indien deze schriftelijk door hem zijn bevestigd.
 9. Werkzaamheden, op verzoek of met instemming van de Opdrachtgever verricht, die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen door de Opdrachtgever aan Luxe Sloepen Haarlem worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Luxe Sloepen Haarlem. Luxe Sloepen Haarlem kan echter niet verplicht zijn gehoor te geven aan een dergelijk verzoek tot extra werkzaamheden. Tevens kan Luxe Sloepen Haarlem verlangen dat voor extra werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst en verplichtingen Opdrachtgever

 1. Luxe Sloepen Haarlem zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goedvakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Luxe Sloepen Haarlem het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Indien Luxe Sloepen Haarlem dit noodzakelijk acht, heeft Luxe Sloepen Haarlem het recht om een andere sloep of andere sloepen in te zetten dan overeengekomen. Deze sloep of sloepen zal/ zullen geschikt zijn voor de overeengekomen omvang van de groep.
 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Luxe Sloepen Haarlem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Luxe Sloepen Haarlem worden verstrekt. Hieronder valt nadrukkelijk allergie-informatie van de gasten van de Opdrachtgever en degenen die hen vergezellen. Eventuele schade en/of vertraging, veroorzaakt doordat de Opdrachtgever de benodigde gegevens niet tijdig aan Luxe Sloepen Haarlem heeft verstrekt, komt voor rekening van de Opdrachtgever.
 5. Bij bevestiging van de vaartocht geeft de Opdrachtgever aan Luxe Sloepen Haarlem het exacte aantal passagiers door, voor zover niet al bekend bij Luxe Sloepen Haarlem. Indien erbij aanvang of tijdens de vaartocht meer passagiers dan doorgegeven aanwezig blijken te zijn worden meerkosten in rekening gebracht. In het geval het aantal passagiers de maximale capaciteit van het vaartuig overschrijdt, heeft Luxe Sloepen Haarlem het recht om passagiers te weigeren. In geval van de aanwezigheid van minder passagiers dan afgesproken zal het tarief niet overeenkomstig naar beneden aangepast worden.
 6. Luxe Sloepen Haarlem kan regels stellen met betrekking tot het gedrag van de Opdrachtgever en diens gasten. Indien blijkt dat de Opdrachtgever (of een persoon uit het gezelschap van de Opdrachtgever) zich niet conform deze gedragsregels van Luxe Sloepen Haarlem gedraagt, behoudt Luxe Sloepen Haarlem zich het recht voor de overeenkomst met Opdrachtgever onmiddellijk te ontbinden. In een dergelijk geval bestaat geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.
 7. Aan boord ligt de leiding bij de schipper van Luxe Sloepen Haarlem. Tijdens de vaart behoudt Luxe Sloepen Haarlem zich het recht voor de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er zich naar het oordeel en inzicht van de schipper van Luxe Sloepen Haarlem onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of indien niet gehandeld wordt conform de gestelde voorwaarden of regels. De schipper zal de passagiers eenmaal waarschuwen. Indien dit niet tot het gewenste effect leidt zal de schipper de vaartocht direct beëindigen.
 8. De gedragsregels op het water van de Gemeente Haarlem (Kennemerland) zijn op al onze tochten van toepassing.
 9. Een Opdrachtgever die niet op het overeengekomen tijdstip aanwezig is om aan te vangen met de vaartocht heeft geen recht op compensatie in de vorm van het inhalen van deze gemiste vaartijd of restitutie. Uiteraard zullen wij proberen mee te denken en iets langer door te varen bij overmacht. Echter hebben wij soms vaartochten erna waar wij ook op tijd willen komen.
 10. Het is toegestaan om op boottochten van Luxe Sloepen Haarlem eigen dranken en of etenswaren mee te nemen, mits dit voorafgaand is overeengekomen met Luxe Sloepen Haarlem.
 11. Het is echter nadrukkelijk niet toegestaan om overmatige hoeveelheden alcohol aan boord te nuttigen. Dronkenschap aan boord wordt niet geaccepteerd. De schipper van Luxe Sloepen Haarlem is bevoegd dronken mensen van boord te zetten of zelfs de gehele tocht te staken indien hij/ zij van mening is dat de situatie onveilig is.
 12. Indien Luxe Sloepen Haarlem op verzoek van de Opdrachtgever de catering zal verzorgen dient de Opdrachtgever ervoor te zorgen dat Luxe Sloepen Haarlem ruimschoots op tijd over de bestelling beschikt. Tevens dient Opdrachtgever zorg te dragen voor tijdige (vooraf) betaling van de catering. Drank wordt gefactureerd op basis van een drankarrangement, of overeengekomen afspraken. Wijzigingen in de catering zijn tot 7 dagen voor aanvang mogelijk.
 13. De mogelijkheid tot het bestellen van arrangementen is onder voorbehoud doordat Luxe Sloepen Haarlem hierbij afhankelijk is van beschikbaarheid van derden. Luxe Sloepen Haarlem behoudt zich het recht om deze geplaatste aanvraag te annuleren, te verzetten of een ander voorstel te doen.
 14. Het is mogelijk dat Luxe Sloepen Haarlem foto of videomateriaal maakt tijdens de vaartocht. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden gaat u ermee akkoord dat Luxe Sloepen Haarlem dit materiaal voor commerciële doeleinden mag gebruiken.

Artikel 4 – Prijzen en betaling

 1. Alle door Luxe Sloepen Haarlem gehanteerde prijzen c.q. uurtarieven, alsmede de in de offertes, aanbiedingen, prijslijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 2. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst een prijsbepalende factor wijziging ondergaat, is Luxe Sloepen Haarlem gerechtigd de overeengekomen prijs overeenkomstig te wijzigen.
 3. Luxe Sloepen Haarlem mag het afgesproken tarief verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat, dat in redelijkheid niet van Luxe Sloepen Haarlem mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief.
 4. Facturen dienen binnen 2 weken na bevestiging van de vaartocht voldaan te worden. Indien de vaartocht binnen 1 week na bevestiging plaats zal vinden dient de betaling binnen 48 uur te geschieden. Betaling geschiedt in euro’s middels de via e-mail gestuurde betaal-link of overmaking op een door Luxe Sloepen Haarlem aangewezen bankrekening. Bezwaren tegen de hoogte van facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 5. Indien de Opdrachtgever niet binnen de op de factuur gestelde termijn heeft betaald, is Luxe Sloepen Haarlem gerechtigd, nadat hij de Opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten, vanaf de vervaldag van de factuur aan de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Indien de Opdrachtgever vooraf dient te betalen en hieraan niet tijdig voldoet is Luxe Sloepen Haarlem gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of te annuleren.
 6. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening – in en buiten rechte – voor rekening van de Opdrachtgever. In ieder geval is de Opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.
 7. Betalingen, gedaan door de Opdrachtgever, strekken altijd ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
 8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Luxe Sloepen Haarlem en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Luxe Sloepen Haarlem onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 5 – Annuleringen, no-show, opschorting en ontbinding

 1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van Luxe Sloepen Haarlem en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.
 2. Het feit dat de Opdrachtgever niet op de afgesproken tijd op de afgesproken plaats is (no-show) heeft nimmer te gelden als een correcte annulering. De Opdrachtgever zal dan ook 100% van het overeengekomen tarief aan Luxe Sloepen Haarlem verschuldigd zijn. Luxe Sloepen Haarlem wacht altijd 30 minuten op de afgesproken tijd op de afgesproken plek op de Opdrachtgever en zijn gasten. Indien de Opdrachtgever en zijn gasten na het verstrijken van deze 30 minuten nog steeds niet aanwezig zijn zal Luxe Sloepen Haarlem dit als een no-show beschouwen en is de Opdrachtgever alle hierbij behorende kosten verschuldigd.
 3. Annulering van een vrijblijvende aanvraag door de Opdrachtgever kan tot de bevestiging van de vaartocht kosteloos geschieden. Bij annulering van een, door beide partijen, bevestigde vaartocht worden de volgende tarieven gerekend.
  • na bevestiging van de vaartocht: 25% van overeengekomen tarief
  • 2 weken of minder voor aanvang: 50% van het overeengekomen tarief
  • 1 week of minder voor aanvang: 100% van het overeengekomen tarief en eventuele andere reeds door Luxe Sloepen Haarlem gemaakte kosten.
 4. In geval van zeer slecht weer biedt Luxe Sloepen Haarlem annuleringsmogelijkheden op de dag van de vaartocht. Van zeer slecht weer is sprake in geval van aanhoudende regen in combinatie met harde wind en/of bij onweer – zulks ter beoordeling van Luxe Sloepen Haarlem op de betreffende dag. In het geval van een annulering vanwege zeer slecht weer is de Opdrachtgever 50% van het totaal overeengekomen huurtarief aan Luxe Sloepen Haarlem verschuldigd, vermeerderd met de vergoeding van eventueel reeds gemaakte cateringkosten en eventuele andere reeds door Luxe Sloepen Haarlem gemaakte kosten. De Opdrachtgever verkrijgt in een dergelijk geval echter ook de mogelijkheid om de vaartocht direct kosteloos te verzetten. In het geval van het verzetten van een vaartocht waarbij reeds catering is besteld, dient de initieel bestelde catering en andere reeds door Luxe Sloepen Haarlem gemaakte kosten, volledig te worden betaald. Er is dus geen sprake van restitutie van de betaalde gelden en eventuele openstaande facturen dienen voldaan te worden.
 5. De annuleringskosten en verplaatsingskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Luxe Sloepen Haarlem toegezonden facturen.
 6. Indien de overeenkomst wordt geannuleerd door Luxe Sloepen Haarlem, zal Luxe Sloepen Haarlem in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen die aan de Opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 7. In het geval een Opdrachtgever (een gedeelte van) zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst met Luxe Sloepen Haarlem niet of niet tijdig nakomt, heeft Luxe Sloepen Haarlem het recht zijn verplichtingen op te schorten of de betreffende overeenkomst te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst vereist is. Dit alles onverminderd de overige rechten van Luxe Sloepen Haarlem met betrekking tot o.a. schadevergoeding. Hetzelfde geldt wanneer na het sluiten van de overeenkomst aan Luxe Sloepen Haarlem feiten en omstandigheden bekend geraken die goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet (volledig) na zal komen, of die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of niet in redelijkheid van Luxe Sloepen Haarlem gevergd kan worden.
 8. Indien de Opdrachtgever: (a) in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surséance van betaling indient of op enigerlei wijze niet meer vrijelijk over zijn eigendommen kan beschikken; (b) komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld; (c) een factuurbedrag of een gedeelte daarvan niet binnen de daarvoor gestelde termijn voldoet; (d) overgaat tot staking of overdracht van zijn werkzaamheden en/of bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan; heeft Luxe Sloepen Haarlem door het enkele plaatsvinden van een der bovengenoemde omstandigheden het recht de overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of enige rechterlijke tussenkomst voor vereist is.
 9. Vorderingen van Luxe Sloepen Haarlem op de Opdrachtgever worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten van Luxe Sloepen Haarlem.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid Luxe Sloepen Haarlem

 1. Indien Luxe Sloepen Haarlem aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Luxe Sloepen Haarlem gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Luxe Sloepen Haarlem en/of haar ondergeschikte(n).
 2. Luxe Sloepen Haarlem is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor schade die ontstaan is doordat Luxe Sloepen Haarlem uit is gegaan van door de Opdrachtgever (of diens gasten) verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn. De Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het overbrengen van noodzakelijke of nuttige informatie met betrekking tot bijvoorbeeld de dieetwensen van zijn/haar gasten.
 3. Luxe Sloepen Haarlem kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of (gevolg-)schade van welke aard dan ook, ongeacht de oorzaak voor het ontstaan van dit letsel of de schade, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de overeenkomst tussen Luxe Sloepen Haarlem en Opdrachtgever. Zo is men specifiek zelf verantwoordelijk voor het opletten mbt lage bruggen en is het op en afstappen van de sloep de verantwoordelijkheid van de passagiers.
 4. Luxe Sloepen Haarlem is niet aansprakelijk voor het verliezen en/of het beschadigen van eigendommen die de Opdrachtgever meeneemt op het vaartuig.
 5. Luxe Sloepen Haarlem is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. Luxe Sloepen Haarlem kan tevens niet aansprakelijk zijn in geval van overmacht.
 6. Indien Luxe Sloepen Haarlem aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Luxe Sloepen Haarlem beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Luxe Sloepen Haarlem zal uitkeren. Indien de verzekeraar van Luxe Sloepen Haarlem niet tot enige uitkering overgaat, is de hoogte van de aansprakelijkheid van Luxe Sloepen Haarlem beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 7. De Opdrachtgever vrijwaart Luxe Sloepen Haarlem tegen alle vorderingen van derden die verband houden met of voortvloeien uit de tussen Luxe Sloepen Haarlem en de Opdrachtgever bestaande overeenkomst.

Artikel 7. Aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. Wanneer er sprake is van roekeloosheid, nalatigheid en/of het niet nakomen van aanwijzingen van Luxe Sloepen Haarlem, kan Opdrachtgever volledig aansprakelijk gesteld worden voor de daaruit voortvloeiende schade zonder dat Luxe Sloepen Haarlem een beroep doet op haar verzekering.
 2. De Opdrachtgever en diens gasten of degenen die hen vergezellen zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voor Luxe Sloepen Haarlem is ontstaan en/of zal ontstaan als direct of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatige daad (waaronder overtreding van de inhoud van deze algemene voorwaarden begrepen), begaan door de Opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen, alsmede voor schade die is veroorzaakt door enige zaak waarvan zij de houder zijn of die onder hun toezicht staan.

Artikel 8 – Overmacht

 1. Luxe Sloepen Haarlem is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, de weersomstandigheden, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Luxe Sloepen Haarlem kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de Opdrachtgever gehouden aan diens verplichtingen jegens Luxe Sloepen Haarlem tot aan dat moment te voldoen. Luxe Sloepen Haarlem is gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst. Nadrukkelijk zijn weersomstandigheden uitgezonderd van dit artikel. Hoe Luxe Sloepen Haarlem omgaat met overmacht situaties door slecht weer is opgenomen in artikel 5.4.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop Luxe Sloepen Haarlem geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Luxe Sloepen Haarlem niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Luxe Sloepen Haarlem of van derden daaronder begrepen. Luxe Sloepen Haarlem heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert.

Artikel 9 – Klachten

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij Luxe Sloepen Haarlem ingediend te worden, uiterlijk binnen vijf werkdagen na het ontstaan van de klachten.
 2. Luxe Sloepen Haarlem maakt binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht zijn standpunt hierover kenbaar aan de klager. Dit gebeurt eveneens schriftelijk en gemotiveerd. Indien een klacht gegrond is, zal Luxe Sloepen Haarlem de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de Opdrachtgever aangeeft dat dit inmiddels voor hem zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal Luxe Sloepen Haarlem slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.
 3. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

Artikel 10 – Algemene bepalingen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst en op alle werkzaamheden van Luxe Sloepen Haarlem. Het door de Opdrachtgever zonder commentaar aanvaarden van een offerte of opdrachtbevestiging waarop naar deze voorwaarden wordt verwezen geldt als instemming met de toepassing van deze algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op overeenkomsten waarbij Luxe Sloepen Haarlem ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst derden betrekt.
 2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk indien partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk vooraf zijn overeengekomen. Toepasselijkheid van enige door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dergelijke toepassing kan alleen geldig plaats hebben indien partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf overeenkomen.
 3. Nietige of vernietigbare bepalingen hebben geen invloed op de geldigheid en de kracht van overige bepalingen. De nietige of vernietigde bepaling(en) zullen worden vervangen door nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling(en) die stroken met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en).
 4. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn, of waarover onduidelijkheid bestaat, dienen beoordeeld te worden naar de geest en het doel van deze algemene voorwaarden.
 5. Luxe Sloepen Haarlem behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Opdrachtgever een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

 

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle overeenkomsten tussen Luxe Sloepen Haarlem en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Luxe Sloepen Haarlem en de Opdrachtgever die mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de Rechtbank Haarlem.
Boek Nu